బి.యస్.యు.పి. (పాడిపేట) హౌసింగ్ జాబితా / BSUP (Padipeta) Housing List

బి.యస్.యు.పి. (పాడిపేట) హౌసింగ్ జాబితా / BSUP (Padipeta) Housing List